Logo Che
  Maria Adlercreutz stipendiefond
för främjande av studier och information kring Kubas ekologiskt hållbara utveckling
 
  HEM >> Maria Adlercreutz stipendiefond  

 
Maria Adlercreutz stipendiefond för främjande av studier och information kring Kubas ekologiskt hållbara utveckling

En av Sveriges mest framstående textilkonstnärer, Maria Adlercreutz dog i mars 2014. Hon vävde ”för att vissa bilder får vi inte glömma”. Det var ett foto: en liten afrikansk pojke i starkt ljus. Framför står en soldat. Skjutklar. Hon vävde textilarbeterskan i Vietnam: ”I hennes ögon bevaras folkets ljus”. Ögon som berättar om sorg och smärta, men inte hat, inte förstelning, utan kampvilja för livet. Den finns på Nationalmuseum.

För Arbetets museum i Norrköping vävde Maria en annan textilarbeterska, för hundra år sedan. Hon vävde hennes oro, rädsla och osäkerhet, parad med självkänsla, yrkesstolthet och kraft. I vävstolen satt vid hennes död, ofullbordad, Ropet, Chile 1973: En röst i den väldiga mångfald som befriar sig ur maktlösheten för att bygga en annan värld i Latinamerika.

Maria utforskade vävens unika uttrycksmöjligheter. Linet, hampan, ullen färgade hon själv i tallösa nyanser, sammantvinnade trådar i oändliga dimensioner för att uppväcka ljuset. Blicken som talar, livet, allvaret inhämtades millimeter för millimeter. Som omväxling till detta långsamma knog valde hon akvarellen, för att snabbt fånga det ständigt skiftande havet, himlen, stranden, naturens evigt läkande kraft.

Skogsanden heter hennes sista färdiga väv, skänkt till Anna Nordlanders Museum med orden: ”På min väv lyser flamman – järtecknet? – i det vibrerande norrskenet - ständigt skiftande, slår opp i strålar, som lika fort försvinner – makten kan söka, och söker gripa, kväva den brinnande anden, finner intet – och ljuset bränner till, på nytt och på nytt.”

Maria engagerade sig starkt för världens fördömda, för frihetskampen i Vietnam, Sydafrika, Kuba, Västshara, Palestina - mot förtryck, utplundring och krig. Hon fann inspriation, lugn och styrka i naturens skönhet och mångfald och engagerade sig i kampen för natur och miljö, och levde sparsamt, hållbart.

Förutom de konstverk hon skänkt mänskligheten testamenterade hon största delen av sin förmögenhet dels till unga kvinnors utbildning i Palestina, Västsahara och Afghanistan, till offren för det gift - Agent Orange - som USA spred över Vietnam, till Naturskyddsföreningen för att rädda bina. Och till Svensk- Kubanska Föreningen testamenterade Maria pengar till en stipendiefond för att främja studier och information kring Kubas ekologiskt hållbara utveckling.

Stadgar
antagna av Svensk-Kubanska Föreningens styrelse 2015-04-12

1§ Namn Fondens namn ska vara Maria Adlercreutz Stipendiefond

2§ Styrelse Fonden förvaltas av Svensk-Kubanska Föreningen som för detta utser en fondstyrelse av minst 3 och högst 5 ledamöter varav en ordförande, som utses av föreningen. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsens utses växelvis på två år.

3§ Ändamål Enligt testamentet ska ändamålet vara att främja studier och information kring Kubas ekologiskt hållbara utveckling. För detta ska såväl fondens kapital som avkastningen användas.

4§ Fondförvaltning Fondmedlen ska sättas på räntebärande konto med så hög ränta som möjligt. Högst 2 % per år av fondmedlen får användas för omkostnader för administration och information om stipendiefonden. Stipendier kan avse resor och uppehälle, presentationsarbete och andra omkostnader för insamling, sammanställning och spridning av information (text och bild, trycksaker, utställningar, dokumentärfilmer och andra uttrycksformer) om Kubas ekologiskt hållbara utveckling.

5§ Ansökningsförfarande Styrelsen ska i samråd med Svensk-Kubanska Föreningen utforma ansökningsförfarande och kriterier för bidrag från fonden samt information om densamma.

6§ Revisor Revisor och suppleant ska utses av Svensk-Kubanska Föreningens styrelse.

7§ Firmateckning Fondens firma ska tecknas av styrelsens ordförande och kassör i förening.

8§ Räkenskapsår Räkenskapsåret ska vara kalenderår. Styrelsen ska senast 3 månader efter utgången av kalenderåret avge redogörelse för fondens ekonomi och förvaltning under året. Redogörelsen ska tillställas fondens revisor. Denne ska senast 4 veckor efter mottagandet av redogörelsen avge revisionsberättelse som tillsammans med bokslut ska tillställas Svensk- Kubanska Föreningens styrelse.

9§ Stadgeändringar Ändring av fondens stadgar kan endast beslutas av Svensk-Kubanska Föreningens styrelse.

10§ Status. Fonden ska icke stå under sådan tillsyn, varom talas i lag om tillsyn över stiftelser av den 24 maj 1929.

11§ Upplösning Fonden upplöses enligt styrelsebeslut när fondmedlen har förbrukats

Ansökan om bidrag
från Maria Adlercreutz Stipendiefond enligt ovan


• skickas till mariafonden@svensk-kubanska.se
• senast 30 april, för beslut senast 15 juni
• senast 30 september, för beslut senast 15 november
Beslut om bidrag fattas av fondstyrelsen.

Vilka kan söka, för vad och hur mycket?
Endast enskilda personer kan söka bidrag. Kunskap i spanska är en förutsättning.
Bidrag kan utgå med högst 50.000 kr och kan avse
• resor och uppehälle för
• insamling, sammanställning, översättning e.d. av information
• spridning av information i text och bild, trycksaker, utställningar, bildband, dokumentärfilmer eller andra uttrycksformer

Bidrag ges inte för reguljära studier eller löpande verksamhet, inte heller för eget arbete.


Vad ska ansökan innehålla?
Ansökan ska göras på Ansökningsformulär som finns på www.svensk-kubanska.se och innehålla
• Sökandes och eventuella medverkandes personuppgifter: namn, adress, telefon, personnummer, utbildning, språkkunskaper, aktuell sysselsättning, relevanta CV-uppgifter, samt motivation och referenser
• Projektbeskrivning med budget och tidplan, eventuella etapper samt sammanfattning.
• Budget ska vara speciefierad med kostnadsslag: resor, uppehälle, material, löner (ej för eget arbete), övriga kostnader
• Eventuella andra sökta eller beviljade bidrag ska redovisas

Hur sker utbetalning av beviljat bidrag?
Sökande förbinder sig att senast 5 veckor efter projektets slutdatum skriftligt redovisa inhämtad kunskap och valda uttrycksformer för dess spridning, samt verifierad ekonomisk rapport och försäkra att Svensk-Kubanska Föreningen får tillgång till och rätt att sprida materialet. 80 % av bidraget betalas ut vid projektstart. Återstående 20 % efter slutredovisning.

Upplysningar lämnas av Eva Björklund, eva.bjorklund@bostadslaget.se.

Att läsa igenom innan du fyller i ansökningsblanketten
Fondens syfte är att bidra till att Kubas ekologiskt hållbara utveckling får spridning och blir känd i Sverige. Det finns många olika aspekter att ta upp när det gäller kubanernas arbete inom olika områden för att minska utsläpp av växthusgaser, öka andelen förnybara energikällor och bidra till en förbättrad klimatsituation och på alla sätt verka för att landets ekologiska fotavtryck blir så lågt som möjligt.

Här följer några exempel på studieområden som fonden kan ge bidrag till:
a) Hur olika synsätt på industriellt repektive småskaligt ekologiskt jordbruk och konflikter dem emellan diskuteras och tillämpas i Kuba.
b) Folkbildningsarbetet. Hur engageras medborgarna i hållbar utveckling? Hur utbildar skolor och utbildningsinstitutioner och hur arbetar man rent praktiskt? Exempel från andra områden t.ex. kulturinstitutioner.
c) Hur främjar man i Kuba ett hållbart byggande, beträffande val av byggnadsmaterial, stadsplanering mm.
d) Hushållning med livsmedel. Hur tar man dem till vara och undviker spill, undviker att de förstörs och kasseras.

Projektbeskrivning
Beskriv ditt projekt så ingående som möjligt, dess syfte och ändamål och hur du tänkt att genomföra det. Det är även viktigt att du redan från starten har en plan över hur projektets resultat ska användas och spridas i Sverige. Att redan från början ta kontakt med de föreningar eller institutioner som du avser att samarbeta med när det gäller spridningen av ditt material är viktigt. Ange gärna kontaktpersoners namn, telefon och mailadresser.

Tidplan
Tidplanen ska vara realistisk och genomtänkt samt specificeras i din ansökan så att det klart framgår vad som är förberedelsetid, restid, genomförandetid och tid för sammanställning av material. Fonden kräver en slutredovisning senast fem veckor efter projektets slutdatum, så planera in även tid för att göra denna.

Budget
Specificera dina kostnader så långt det är möjligt och redovisa separat vad som är tänkta resekostnader, boendekostnader samt materialkostnader. Redovisa din budget i SEK.

Kontrollera att alla dina person- och kontaktuppgifter stämmer innan du skickar in blanketterna. Och glöm inte att underteckna.

 
 

 

 


Ladda ner och skriv ut:Presentation och stadgar (PDF)

Blankett för ansökan (PDF)